Skip to main content
ถัดไป

รีวิวและข่าวประชาสัมพันธ์

  Connect with us

  @thesilkroadbangkok
  บรรยากาศและการตกแต่ง

  Hours

  • มื้อกลางวันวันจันทร์- วันอาทิตย์ 11:30 น. - 14:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย เวลา 14.00 น.)
  • มื้อค่ำวันจันทร์- วันอาทิตย์ 17.30 น. - 22.00 น. (ออเดอร์สุดท้าย เวลา 21.30 น.)
  การจอง